DCD pozyskała 550 tys. zł z emisji obligacji serii A

Zarząd Spółki Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. na podstawie uchwały podjętej w dniu 3 lutego 2017 roku dokonał przydziału łącznie 550 Obligacji serii A, o wartości nominalnej i emisyjnej 1.000 zł każda i o łącznej wartości nominalnej 550.000 zł. Tym samym emisja Obligacji doszła do skutku i Obligacje zostały przydzielone łącznie pięciu inwestorom indywidualnym, którzy dokonali zapisu i w sposób należyty opłacili Obligacje.

Obligacje serii A są obligacjami dwuletnimi, zabezpieczonymi hipotecznie. Oprocentowanie Obligacji wynosi 8% w stosunku rocznym i wypłacane będzie w okresach kwartalnych. Termin wykupu Obligacji przypada na dzień 31 stycznia 2019 roku. Wyemitowane obligacje zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem emisji Obligacji było pozyskanie środków na finansowanie działalności deweloperskiej Spółki w obszarze budowy i sprzedaży lokali budynków mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych oraz budynków handlowo-usługowych, w szczególności na przygotowanie i realizację koncepcji osiedla mieszkaniowego w Lubinie oraz finansowanie bieżącej działalności operacyjnej Spółki.

Dziękujemy inwestorom za okazane zaufanie.

Źródło: Raport EBI opublikowany przez Spółkę – http://newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&id=101452&ncc_index=DCD&id_tr=1

Posted in Bez kategorii.