DCD: uchwała Zarządu o emisji obligacji serii C

Czy Dolnośląskie Centrum Developerskie SA, obok KGHM SA, stanie się kołem napędowym dolnośląskiego rynku nieruchomości?

Spółka Dolnośląskie Centrum Deweloperskie poinformowała o podjęciu przez Zarząd uchwały związanej z emisją rocznych obligacji serii C o wartości do 2,5 mln zł w ramach oferty prywatnej. Obligacje oprocentowane będą według stopy procentowej wynoszącej 8% w skali roku. Celem emisji jest pozyskanie środków na sfinansowanie bieżącej działalności Spółki związanej z realizacją projektu deweloperskiego w Lubinie.
Więcej w raporcie EBI opublikowanym przez Spółkę: http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/28036712,dolnoslaskie-centrum-deweloperskie-sa-20-2017-uchwala-zarzadu-spolki-w-sprawie-emisji-obligacji-serii-c

DCD: Emisja na projekt w mateczniku KGHM

Notowane na NewConnect Dolnośląskie Centrum Deweloperskie planuje docelowo zebrać z emisji obligacji 15 mln zł.

Spółka pozyskała już 550 tys. zł z emisji papierów serii A oprocentowanych na 8 proc. w skali roku. Jest w trakcie plasowania emisji obligacji serii B o wartości do 1,8 mln zł – papiery oprocentowane będą na 9 proc. w skali roku.

Wpływy zostaną wykorzystane na sfinansowanie budowy osiedla mieszkaniowego w Lubinie. DCD będzie realizować projekt z wrocławską spółką DW Nord. Na gruncie o powierzchni 1,9 ha zostanie wydzielonych 65 działek pod zabudowę szeregową, z czego 25 zostanie sprzedanych, a na pozostałych powstanie osiedle. Projekt rozpisany jest na cztery lata, do końca 2020 r. Zgodnie z oficjalną prognozą zarządu spółka ma w latach 2018–2020 wypracować prawie 16 mln zł zysku netto.

DCD to dawne Hydrophi. Transformacja w dewelopera nastąpiła jesienią zeszłego roku. Jakie doświadczenie spółka ma w takich projektach?

– Inwestycje deweloperskie DCD i DW Nord obsługuje ta sama kadra osób z wieloletnim doświadczeniem przy realizacji projektów deweloperskich w Trójmieście i okolicy, takich jak budowa apartamentowców w Jastrzębiej Górze, Władysławowie i Helu – przekonuje Wojciech Miszczak, prezes DCD. – DW Nord posiada również grunty w Gdyni, gdzie uruchamia projekt budowy osiedla domów jednorodzinnych – dodaje.

Docelowo DCD ma się koncentrować na projektach w mniejszych miejscowościach.

Prognoza na 2017 r. zakłada uzyskanie 2 mln zł przychodów i 0,25 mln zł czystego zarobku – głównie ze sprzedaży 25 działek w Lubinie.

Więcej pod linkiem: Gazeta Giełdowa Parkiet: http://www.parkiet.com/artykul/1509559-DCD–Emisja-na-projekt–w-mateczniku-KGHM.html 

Dwaj deweloperzy, jeden projekt. Nowe osiedle w Lubinie

Dwaj deweloperzy, jeden projekt. Nowe osiedle w Lubinie

Fot. Pixabay

Dolnośląskie Centrum Deweloperskie i DW Nord planują wspólną inwestycję mieszkaniową w Lubinie.

Dolnośląskie Centrum Deweloperskie podpisał w styczniu umowę konsorcjum ze spółką DW Nord. Wspólne przedsięwzięcie będzie polegać na przygotowaniu gruntów do realizacji inwestycji deweloperskich. Firmy planują wydzielić ze wskazanej nieruchomości 65 działek pod zabudowę szeregową. Spośród wydzielonych działek, 25 zostanie sprzedanych, zaś na pozostałych 40 zostanie wybudowane osiedle domów szeregowych.

Projekt obejmie stworzenie kompleksowego osiedla mieszkaniowego z zabudową wielorodzinną, jednorodzinną, jednorodzinną szeregową oraz usługową-handlową na gruntach inwestycyjnych DW Nord w Lubinie.

Jak informuje DCD, obecnie inwestycja znajduje się na etapie uzyskania wydanej pod koniec 2016 roku Prawomocnej Decyzji Podziałowej, w wyniku której zostały wywłaszczone tereny pod drogi gminne i energetykę oraz wyznaczono działki pod zabudowę wielorodzinną o łącznej pow. 4 ha, działki pod zabudowę usługową – handlową o łącznej pow. 2,5 ha, działki pod zabudowę jednorodzinną szeregową intensywną o łącznej pow. 3,7 ha a także działki pod zabudowę jednorodzinną wolnostojącą o łącznej pow. 10,05 ha.

Inwestycja znajduje się w bardzo korzystnej lokalizacji na terenie miasta Lubin, w odległości 1,5 km w linii prostej od głównej Galerii Handlowej Lubina.

Źródło: http://www.housemarket.pl/deweloperzy/103/dwaj_deweloperzy_jeden_projekt_nowe_osiedle_w_lubinie,10488.html

Prognoza wyników finansowych na lata 2017-2020

Zarząd spółki DCD S.A. przekazał do publicznej wiadomości prognozę wyników na lata 2017-2020. Niniejsza prognoza sporządzona została zgodnie z poniższymi założeniami:
– Emitent w dniu 9 stycznia 2017 r. zawarł ze spółką DW Nord Sp. z o.o. z siedzibą  we Wrocławiu (dalej:  DW Nord ,  Kontrahent ) umowę konsorcjum (raport bieżący ESPI nr 1/2017 z dnia 9 stycznia 2017 r.), która dotyczy wspólnej realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na przygotowaniu gruntów do realizacji inwestycji deweloperskich, podziale gruntów na pojedyncze nieruchomości budowlane itp.

– Kontrahent jest w posiadaniu niezabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 1,8909 ha zlokalizowanej w Lubinie, na której będzie realizowana planowana inwestycja deweloperska.

– Emitent wraz z Kontrahentem planują wydzielić ze wskazanej nieruchomości 65 działek pod zabudowę szeregową. Spośród wydzielonych działek, 25 zostanie sprzedanych, zaś na pozostałych 40 zostanie wybudowane osiedle domów szeregowych. W tym roku DCD planuje sprzedaż 25 działek za łączną kwotę przychodów ze sprzedaży w wysokości 2 mln zł i 254 tys. zł zysku netto. Ze sprzedaży budynków Spółka planuje uzyskać 12,4 mln zł przychodów ze sprzedaży i 3,2 mln zł zysku netto w 2018 roku.

Źródło: raport ESPI opublikowany przez Spółkę, http://infostrefa.com/infostrefa/pl/wiadomosci/26585573,dolnoslaskie-centrum-deweloperskie-sa-6-2017-prognoza-wynikow-finansowych-emitenta-na-lata-2017-2020

https://dcdsa.pl/wp-content/uploads/2017/03/DCD_SA_Prognoza_finansowa_2017-2020.pdf

Uchwała Zarządu Spółki w sprawie emisji Obligacji serii B w wysokości do 1,8 mln zł

Zarząd spółki Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. podjął w dniu 8 marca 2017 r. uchwałę o emisji  1800 dwuletnich, niezamiennych, zabezpieczonych obligacji serii B o wartości do 1,8 mln zł. Obligacjeq oprocentowane będą według stopy procentowej wynoszącej 9% w skali roku. Obligacje zostaną zaoferowane po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej, wynoszącej 1000 zł każda. Emisja Obligacji zostanie przeprowadzona w drodze oferty prywatnej przeznaczonej do 149 inwestorów. W przypadku, gdy nie zostanie subskrybowanych i opłaconych co najmniej 500 sztuk Obligacji, emisja Obligacji serii B nie dojdzie do skutku (próg emisji).

Celem emisji jest pozyskanie środków na sfinansowanie bieżącej działalności Spółki związanej z realizacją projektu deweloperskiego w Lubinie. Zabezpieczeniem papierów będzie hipoteka na nieruchomości gruntowej w Lubinie, przeznaczonej pod zabudowę szeregową. Wskazana powyżej niezabudowana nieruchomość gruntowa stanowi własność spółki pod firmą DW Nord Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, która to spółka zawarła z Emitentem umowę konsorcjum, na podstawie której udziela zabezpieczenia dla emisji Obligacji serii B, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 1/2017.

Źródło: więcej informacji w raporcie bieżącym EBI opublikowanym przez Spółkę: http://www.newconnect.pl/index.php?page=1045&ph_main_content_start=show&id=102343&ncc_index=DCD&id_tr=1

 

DCD pozyskała 550 tys. zł z emisji obligacji serii A

Zarząd Spółki Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. na podstawie uchwały podjętej w dniu 3 lutego 2017 roku dokonał przydziału łącznie 550 Obligacji serii A, o wartości nominalnej i emisyjnej 1.000 zł każda i o łącznej wartości nominalnej 550.000 zł. Tym samym emisja Obligacji doszła do skutku i Obligacje zostały przydzielone łącznie pięciu inwestorom indywidualnym, którzy dokonali zapisu i w sposób należyty opłacili Obligacje.

Obligacje serii A są obligacjami dwuletnimi, zabezpieczonymi hipotecznie. Oprocentowanie Obligacji wynosi 8% w stosunku rocznym i wypłacane będzie w okresach kwartalnych. Termin wykupu Obligacji przypada na dzień 31 stycznia 2019 roku. Wyemitowane obligacje zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem emisji Obligacji było pozyskanie środków na finansowanie działalności deweloperskiej Spółki w obszarze budowy i sprzedaży lokali budynków mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych oraz budynków handlowo-usługowych, w szczególności na przygotowanie i realizację koncepcji osiedla mieszkaniowego w Lubinie oraz finansowanie bieżącej działalności operacyjnej Spółki.

Dziękujemy inwestorom za okazane zaufanie.

Źródło: Raport EBI opublikowany przez Spółkę – http://newconnect.pl/?page=1045&ph_main_content_start=show&id=101452&ncc_index=DCD&id_tr=1

Czy Dolnośląskie Centrum Deweloperskie SA, obok KGHM SA, stanie się kołem napędowym dolnośląskiego rynku nieruchomości?

Nieruchomości są i będą doskonałą inwestycją

Nieruchomości są i będą doskonałą inwestycją. W Krakowie kwitną wieżowce i apartamenty. Bielany Wrocławskie zamieniają się w Ursynów Warszawski. W Łodzi powstaje prawdziwe eldorado. We Wrocławiu, centrum Dolnego Śląska, część inwestycji powstaje w lukach między zabytkową, przedwojenną zabudową oraz buduje się nowe mieszkania i apartamentowce w przedwojennych kamienicach. Ponadto w miejscowościach turystycznych domy są doskonałą inwestycją na lata. Na nieruchomościach się nie traci. Czy warto jeszcze inwestować w mieszkania? Na pewno, zwłaszcza gdy strategiczne cele działalności developera wpisują się w nadrzędny dla gminy cel rozwoju społeczno-gospodarczy i fakt niedawno uchwalonego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lubin, należącej do 100 najbogatszych gmin w Polsce.

Dolny Śląsk – bogatym obszarem najbardziej rozwiniętym architektonicznie

Rozwojowi Dolnego Śląska sprzyjają czynniki ekonomiczne, historyczne, demograficzne i społeczne. Spośród Ziem Odzyskanych po 1945 roku, Dolny Śląsk był najwyżej rozwiniętym obszarem, o najbogatszej i najbardziej zróżnicowanej infrastrukturze. Wille, pałace, zamki, posiadłości, pensjonaty w miejscowościach o bogatych tradycjach uzdrowiskowych, kamienice i budynki wielorodzinne, a także kościoły to obiekty zabytkowe lub zrujnowane, których jest tutaj najwięcej w Polsce.

Prywatni inwestorzy coraz częściej interesują się atrakcyjnymi turystycznie okolicami Jeleniej Góry, Karpacza, Szklarskiej Poręby, aby rewitalizować i przekształcać istniejącą zabudowę.

Przez ostatnie dwadzieścia lat dynamicznie sprzedawały się tereny inwestycyjne (Kobierzyce, Bielany Wrocławskie, Wysoka, Tyniec Mały, Domasław) a towarzyszył temu wzrost inwestycji mieszkaniowych, powstawanie obiektów i mieszkań na wynajem oraz hoteli dla przyjeżdżających licznie do Wrocławia pracowników.

Rośnie ilość mieszkań wydanych na rynku pierwotnym

W wyniku efektywniejszej promocji Polski zagranicą i coraz lepszej sytuacji gospodarczej kraju, więcej osób decyduje się na zakup domu lub apartamentu w celu czerpania zysków długoterminowych. Mimo że mieszkania uchodzą za inwestycje najpewniejsze, to nie jest wybór dla każdego. Mogą sobie na nie pozwolić tylko osoby gotowe zamrozić kapitał przynajmniej na kilka lat.

Na inwestycji w nieruchomości nie będzie można stracić. Zarobią jednak głównie cierpliwi. Czynnikiem, który przyciąga potencjalnych klientów inwestycyjnych, jest oczekiwana stopa zwrotu w skali roku, która może osiągnąć nawet 10%. Mieszkania drożeją i będę drożeć.
Najwięcej mieszkań sprzedawało się w okresie boomu w latach 2006-2007. Od 2010 roku notuje się systematyczny wzrost sprzedaży. W pierwszym kwartale 2016 roku sprzedało się już o 15% więcej mieszkań niż w pierwszym kwartale roku 2015. O 14%, w porównaniu z rokiem ubiegłym, wzrosła w Polsce ilość wydanych mieszkań na rynku pierwotnym.

Czy Dolnośląskie Centrum Developerskie SA, obok KGHM SA, stanie się kołem napędowym dolnośląskiego rynku nieruchomości?

Jedno jest jednak pewne. Cały czas lokowanie kapitału w nieruchomości jest doskonałą inwestycją przynoszącą znaczne zyski.

Domy są i będą doskonałą inwestycją

Wzrost zamożności Dolnoślązaków powoduje, że coraz więcej osób kupuje drugie mieszkanie lub dugi dom w najbardziej atrakcyjnych rejonach. Przykładem jest gmina Lubin i jej dynamiczny rozwój dzięki zlokalizowanej tu siedzibie KGHM Polska Miedź S.A., jednego z czołowych producentów miedzi i srebra na świecie, w której znajduje zatrudnienie wielu mieszkańców Gminy Lubin i której działalność wpływa istotnie na rozwój gminy.

Mieszkańcy Lubina nie mają większych problemów w znalezieniu zatrudnienia i pozyskaniu dochodów, głównie dzięki zatrudnieniu w KGHM oraz tworzeniu nowych bądź rozwijaniu istniejących firm. Średnie dochody uzyskiwane w KGHM S.A. to około 11 tys. złotych, a pracownicy rozpoczynający pracę otrzymują wynagrodzenie na poziomie 5-6 tys. zł, co bezpośrednio przekłada się na dużą zdolność kredytową i w efekcie mocno napędza rynek pierwotny mieszkań i domów.

W związku z dynamicznym rozwojem budownictwa jednorodzinnego i osiedlaniem się w gminie mieszkańców z terenów miejskich od roku 2013 następuje stały wzrost liczby mieszkańców. Miasto Lubin dynamicznie się rozwija i wkrótce osiągnie 100 tysięcy mieszkańców. To tu świeżo zatwierdzono utworzenie największej na Dolnym Śląsku Specjalnej Strefy Ekonomicznej aktywności gospodarczej na terenach obejmujących około 450 ha. Jest to obszar objęty szeregiem ulg podatkowych dla inwestorów. To równocześnie miejsce, gdzie mogą oni rozpocząć działalność gospodarczą na specjalnie przygotowanym terenie, co jeszcze bardziej podsyci popyt na nowe domy i mieszkania.

Kluczową sprawą dla rozwoju Gminy Lubin i stanu środowiska na jej terenie jest koncepcja uruchomienia odkrywkowej kopalni węgla brunatnego na terenach położonych w okolicy Lubina w kierunku na Legnicę i Ścinawę.

Dlatego najbliższe lata powinny obfitować w wiele nowych inwestycji.

Wywłaszczone tereny gminne Lubina stały się alternatywą dla developerów

Na rynku średnich miast nasycenie budownictwem mieszkaniowym jest znacznie mniejsze niż w dużych aglomeracjach, dlatego właśnie tutaj pierwszą strategiczną inwestycję rozpoczęło Dolnośląskie Centrum Deweloperskie SA, notowane na giełdzie New Connect.

Projekt spółki jest pomysłem na inwestycje, możliwym do realizacji dopiero teraz po niedawno uchwalonym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Obecnie inwestycja znajduje się na etapie uzyskania wydanej pod koniec 2016 roku Prawomocnej Decyzji Podziałowej, w wyniku której zostały wywłaszczone tereny pod drogi gminne i energetykę oraz wyznaczono działki pod zabudowę wielorodzinną o łącznej pow. 4 ha, działki pod zabudowę usługową – handlową o łącznej pow. 2,5 ha, działki pod zabudowę jednorodzinną szeregową intensywną o łącznej pow. 3,7 ha a także działki pod zabudowę jednorodzinną wolnostojącą o łącznej pow. 10,05 ha. Inwestycja znajduje się w bardzo korzystnej lokalizacji na terenie miasta Lubin, w odległości 1,5 km w linii prostej od głównej Galerii Handlowej Lubina.

Developer, którego przedmiotem działalności jest stawianie budynków mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych oraz budynków handlowo-usługowych, chce pozyskać środki finansowe, m.in. z emisji obligacji na przygotowanie szczegółowej, kompleksowej koncepcji całego osiedla, przeprowadzenie dalszych podziałów geodezyjnych, wykonanie projektów architektonicznych i budowlanych, rozpoczęcie inwestycji budowlanych, inwestycje marketingowe w celu sprzedawania działek wraz z projektami budowlanymi i pozwoleniami na budowę lokalnym deweloperom i klientom indywidualnym a także na prowadzenie dalszych prac budowlanych. Pełny proces inwestycyjny powinien potrwać od 3 do 5 lat.

DCD S.A. zaprasza do inwestycji spółkę DW NORD Sp. z o.o.

Dolnośląskie Centrum Deweloperskie SA zaprosiło do wspólnej inwestycji inwestora branżowego – Spółkę DW NORD Sp. z o.o., która daje zabezpieczenie na obligacje (hipoteka na działkach pod budowę osiedla). Dnia 9 stycznia 2017 r. obydwie Spółki podpisały umowę konsorcjum dotyczącą realizacji inwestycji deweloperskich. Umowa dotyczy wspólnej realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na przygotowaniu gruntów do realizacji inwestycji deweloperskich, podziale gruntów na pojedyncze nieruchomości budowlane itp. Projekt obejmie stworzenie kompleksowego osiedla mieszkaniowego z zabudową wielorodzinną, jednorodzinną, jednorodzinną szeregową oraz usługowo-handlową na gruntach inwestycyjnych będących w posiadaniu DW NORD w mieście Lubin.

DW NORD Sp. z o.o. zajmuje się działalnością deweloperską polegającą na wznoszeniu budynków na gruntach inwestycyjnych będących jej własnością i posiada możliwość pozyskania kolejnych gruntów. DW NORD jest spółką celową posiadającą kadrę osób z wieloletnim doświadczeniem w zakresie zrealizowanych inwestycji deweloperskich w Trójmieście i okolicy, takich jak budowa apartamentowców w prestiżowych lokalizacjach w Jastrzębiej Górze, Władysławowie i Helu. DW NORD posiada również nieruchomości w bardzo prestiżowej lokalizacji w Gdyni, gdzie DW NORD uruchamia inwestycję polegającą na budowie osiedla domów jednorodzinnych i obecnie wystąpiła już z wnioskiem o pozwolenie na budowę.

Dolnośląskie Centrum Deweloperskie SA, obok KGHM SA – kołem napędowym dolnośląskiego rynku nieruchomości

Cele zapisane w Strategii Rozwoju Dolnośląskiego Centrum Deweloperskiego SA na lata 2016-2020 wpisują się w nadrzędny dla gminy Lubin wieloletni dokument strategiczny rozwoju społeczno-gospodarczego, tj. Strategię Rozwoju Gminy Lubin na lata 2015-2030.

Developer planuje zbudowanie solidnej i rozpoznawalnej marki w budownictwie na Dolnym Śląsku i wejście na nowe rynki, począwszy od 2019 roku. W 2018 r. planuje osiągnięcie co najmniej 12,9 mln zł zysku netto i minimum 43 mln zł przychodów, a także osiągnięcie poziomu sprzedaży po 2017 r. na poziomie co najmniej 200 lokali mieszkalnych i wypracowanie w 2017 r. dodatniego wyniku netto. W III kwartale 2016 r. spółka skupiała się głównie na przeorganizowaniu działalności emitenta, czego skutkiem jest przyjęta nowa strategia Spółki na lata 2016-2020. Obecnie Zarząd Spółki zbadał możliwości finansowania powyższych inwestycji z 2-letnich obligacji z zabezpieczeniem hipotecznym po stałej atrakcyjnej stopie zwrotu dla inwestorów.

Gmina Lubin stała się przyjazna mieszkańcom i rozwija się w oparciu o zachowane walory przyrodniczo-kulturowe regionu, przedsiębiorczość mieszkańców a także aktywność KGHM Polska Miedź S.A. Podobnie Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. już za kilka lat stanie się potęgą tego regionu jako przyjazny developer, zarówno inwestorom jak i mieszkańcom gminy.

Autor: Sylwia Hucik-Gaicka – Dyrektor Zarządzający kancelariambonds.pl

Źródło: Gazeta Prawna: http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/1013307,czy-dolnoslaskie-centrum-developerskie-sa-obok-kghm-sa-stanie-sie-kolem-napedowym-dolnoslaskiego-rynku-nieruchomosci.html

Zainwestuj z Dolnośląskim Centrum Deweloperskim SA w rynek nieruchomości – czyli alternatywa dla wymagających inwestorów

Zainwestuj z Dolnośląskim Centrum Developerskim SA w rynek nieruchomości – czyli alternatywa dla wymagających inwestorów

Jak wybrać spółkę, której pożyczy się pieniądze? Czy warto jeszcze inwestować w mieszkania? Na pewno, zwłaszcza gdy strategiczne cele działalności developera wpisują się w nadrzędny dla gminy cel rozwoju społeczno-gospodarczy i fakt niedawno uchwalonego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Lubin, należącej do 100 najbogatszych gmin w Polsce. Nieruchomości są i będą doskonałą inwestycją.

Mieszkanie bardziej opłacalne niż lokata

Obecnie wybierając lokatę bankową z kapitałem początkowym w wysokości ok. 100 tys. zł. możemy liczyć na maksymalnie 3% zysku brutto w skali roku, a po odliczeniu podatku będzie to zaledwie 2,43% rocznie. O wysokich odsetkach nie ma więc co marzyć.

W wyniku efektywniejszej promocji Polski zagranicą i coraz lepszej sytuacji gospodarczej kraju, więcej osób decyduje się na zakup domu lub apartamentu w celu czerpania zysków długoterminowych. Mimo że mieszkania uchodzą za inwestycje najpewniejsze, to nie jest wybór dla każdego. Mogą sobie na nie pozwolić tylko osoby gotowe zamrozić kapitał przynajmniej na kilka lat.

Warto zainteresować się obligacjami korporacyjnymi

Inwestor indywidualny ma obecnie do dyspozycji bogaty wachlarz różnych instrumentów finansowych, z których największym zainteresowaniem cieszą się obligacje korporacyjne. Jest to korzystna forma finansowania przedsiębiorstw w sytuacji ograniczeń kredytowania ze strony banków, ale też i w miarę bezpieczny sposób inwestowania wolnych środków.

Z punktu widzenia przedsiębiorstwa instrument, jakim są obligacje korporacyjne, jest czymś interesującym. Obligacje emitowane przez developera na dają spółkom dodatkowe źródło interesującej formy finansowania dłużnego. Jest to alternatywa dla osób prywatnych, które mogą zarobić 8% w skali roku i które posiadają nadwyżki finansowe a dotychczas lokowali je w lokatach bankowych na 3%.

Obecnie firmy potrzebują się finansować a skoro koszt tego jest atrakcyjny i rynek jest otwarty, to emitenci wykorzystują to przeprowadzając emisje w różnym celu. Częściowo jest to refinansowanie pożyczek bankowych, czyli dywersyfikacja źródeł finansowania, a częściowo jakiś inny określony cel czy ogólne potrzeby finansowe firmy.

Środki uzyskane z emisji przedsiębiorstwo może wykorzystywać na podtrzymywanie bieżącej płynności i regulowanie bieżących zobowiązań.

Na inwestycji w nieruchomości nie będzie można stracić

Wzrost zamożności Polaków powoduje, że coraz więcej osób kupuje drugie mieszkanie lub dugi dom w najbardziej atrakcyjnych rejonach. Dzieje się tak w gminie Lubin dzięki zlokalizowanej tu siedzibie KGHM Polska Miedź S.A., jednego z czołowych producentów miedzi i srebra na świecie, w której znajduje zatrudnienie wielu mieszkańców.

Mieszkańcy Lubina nie mają większych problemów w znalezieniu zatrudnienia i pozyskaniu dochodów, głównie dzięki zatrudnieniu w KGHM oraz tworzeniu nowych bądź rozwijaniu istniejących firm. Średnie dochody uzyskiwane w KGHM S.A. to około 11 tys. złotych, a pracownicy rozpoczynający pracę otrzymują wynagrodzenie na poziomie 5-6 tys. zł, co bezpośrednio przekłada się na dużą zdolność kredytową i w efekcie mocno napędza rynek pierwotny mieszkań i domów.

Miasto Lubin dynamicznie się rozwija i wkrótce osiągnie 100 tysięcy mieszkańców. To tu świeżo zatwierdzono utworzenie największej na Dolnym Śląsku Specjalnej Strefy Ekonomicznej aktywności gospodarczej na terenach obejmujących około 450 ha. Jest to obszar objęty szeregiem ulg podatkowych dla inwestorów. To równocześnie miejsce, gdzie mogą oni rozpocząć działalność gospodarczą na specjalnie przygotowanym terenie, co jeszcze bardziej podsyci popyt na nowe domy i mieszkania.

Kluczową sprawą dla  rozwoju Gminy Lubin i stanu środowiska na jej terenie jest koncepcja uruchomienia odkrywkowej kopalni węgla brunatnego na terenach położonych w okolicy Lubina w kierunku na Legnicę i Ścinawę. Dlatego najbliższe lata powinny obfitować w wiele nowych inwestycji.

Pomysł na inwestycje z Dolnośląskim Centrum Deweloperskim SA

Przedmiotem działalności developera jest stawianie budynków mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych oraz budynków handlowo-usługowych. Chce on pozyskać środki finansowe, m.in. z emisji obligacji na przygotowanie szczegółowej, kompleksowej koncepcji całego osiedla, przeprowadzenie dalszych podziałów geodezyjnych, wykonanie projektów architektonicznych i budowlanych, rozpoczęcie inwestycji budowlanych,  inwestycje marketingowe w celu sprzedawania działek wraz z projektami budowlanymi i pozwoleniami na budowę lokalnym deweloperom i klientom indywidualnym a także na prowadzenie dalszych prac budowlanych. Pełny proces inwestycyjny powinien potrwać od 3 do 5 lat.

Projekt spółki jest pomysłem na inwestycje, możliwym do realizacji dopiero teraz po niedawno uchwalonym Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Inwestycja znajduje się w bardzo korzystnej lokalizacji na terenie miasta Lubin, w odległości 1,5 km w linii prostej od głównej Galerii Handlowej Lubina.

Developer planuje zbudowanie solidnej i rozpoznawalnej marki w budownictwie na Dolnym Śląsku i wejście na nowe rynki, począwszy od 2019 roku. Cele zapisane w Strategii Rozwoju Dolnośląskiego Centrum Deweloperskiego SA na lata 2016-2020 wpisują się w nadrzędny dla gminy Lubin wieloletni dokument strategiczny rozwoju społeczno-gospodarczego, tj. Strategię Rozwoju Gminy Lubin na lata 2015-2030.

Autor: Sylwia Hucik-Gaicka – Dyrektor Zarządzający kancelariambonds.pl

Źródło: Lubiński Magazyn Informacyjnyhttp://elubin.pl/wiadomosci,16171.html

DCD podpisała z DW NORD Sp. z o.o umowę konsorcjum dotyczącą realizacji inwestycji deweloperskich

Zarząd Spółki Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 9 stycznia 2017 r. podpisał umowę konsorcjum ze spółką DW NORD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „DW NORD”). Przedmiotowa umowa dotyczy wspólnej realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na przygotowaniu gruntów do realizacji inwestycji deweloperskich, podziale gruntów na pojedyncze nieruchomości budowlane itp. Projekt obejmie stworzenie kompleksowego osiedla mieszkaniowego z zabudową wielorodzinną, jednorodzinną, jednorodzinną szeregową oraz usługową-handlową na gruntach inwestycyjnych będących w posiadaniu DW NORD w mieście Lubin (woj. dolnośląskie).

DW NORD zajmuje się działalnością deweloperską polegającą na wznoszeniu budynków na gruntach inwestycyjnych będących jej własnością i posiada możliwość pozyskania kolejnych gruntów. DW NORD jest spółką celową posiadającą kadrę osób z wieloletnim doświadczeniem w zakresie zrealizowanych inwestycji deweloperskich w Trójmieście i okolicy, takich jak budowa apartamentowców w prestiżowych lokalizacjach w Jastrzębiej Górze, Władysławowie i Helu. DW NORD posiada również nieruchomości w bardzo prestiżowej lokalizacji w Gdyni, gdzie DW NORD uruchamia inwestycję polegającą na budowie osiedla domów jednorodzinnych i obecnie wystąpiła już z wnioskiem o pozwolenie na budowę.

Spółka zobowiązała się do pozyskania częściowego finansowania niezbędnego dla realizacji inwestycji w Lubinie. DW NORD zobowiązał się do współdziałania z Emitentem w powyższym.

Szczegółowy podział zadań pomiędzy Spółką a DW NORD zostanie określony po uzyskaniu przez Emitenta finansowania niezbędnego dla rozpoczęcia inwestycji i jego zabezpieczeniu na nieruchomościach będących w posiadaniu DW NORD.

Przedmiotowa umowa spełnia kryteria poufności, gdyż realizacja powyższej umowy może mieć istotny wpływ na przyszłą sytuację majątkową, finansową i gospodarczą Emitenta.

Źródło: raport ESPI opublikowany przez Spółkę – http://biznes.pap.pl/espi/pl/reports/view/2,341821

DCD: Obligacje na realizację osiedla mieszkaniowego w Lubinie

Notowana na NewConnect spółka Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. planuje pozyskać do 3 mln zł ze sprzedaży dwuletnich obligacji w trybie emisji niepublicznej. Zabezpieczeniem papierów będzie hipoteka na nieruchomości w Lubinie, gdzie ma zostać zrealizowany pierwszy projekt polegający na stworzeniu kompleksowego osiedla mieszkaniowego z zabudową jednorodzinną szeregową.

Źródło: Parkiet

Więcej pod poniższym linkiem: http://www.parkiet.com/artykul/25,1501929-DCD–Obligacje-na-zakup-gruntow.html