Akcjonariat

  • Wiktor Kuchta: 41.390.090 akcji i głosów, co stanowi 80,25% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów.
  • Pozostali: 10.181.610 akcji i głosów, co stanowi 19,75% w kapitale zakładowym oraz w ogólnej liczbie głosów.