Uchwała Zarządu Spółki w sprawie emisji Obligacji serii B w wysokości do 1,8 mln zł

Zarząd spółki Dolnośląskie Centrum Deweloperskie S.A. podjął w dniu 8 marca 2017 r. uchwałę o emisji  1800 dwuletnich, niezamiennych, zabezpieczonych obligacji serii B o wartości do 1,8 mln zł. Obligacjeq oprocentowane będą według stopy procentowej wynoszącej 9% w skali roku. Obligacje zostaną zaoferowane po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej, wynoszącej 1000 zł każda. Emisja Obligacji zostanie przeprowadzona w drodze oferty prywatnej przeznaczonej do 149 inwestorów. W przypadku, gdy nie zostanie subskrybowanych i opłaconych co najmniej 500 sztuk Obligacji, emisja Obligacji serii B nie dojdzie do skutku (próg emisji).

Celem emisji jest pozyskanie środków na sfinansowanie bieżącej działalności Spółki związanej z realizacją projektu deweloperskiego w Lubinie. Zabezpieczeniem papierów będzie hipoteka na nieruchomości gruntowej w Lubinie, przeznaczonej pod zabudowę szeregową. Wskazana powyżej niezabudowana nieruchomość gruntowa stanowi własność spółki pod firmą DW Nord Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, która to spółka zawarła z Emitentem umowę konsorcjum, na podstawie której udziela zabezpieczenia dla emisji Obligacji serii B, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym ESPI nr 1/2017.

Źródło: więcej informacji w raporcie bieżącym EBI opublikowanym przez Spółkę: http://www.newconnect.pl/index.php?page=1045&ph_main_content_start=show&id=102343&ncc_index=DCD&id_tr=1

 

Posted in Bez kategorii.